Метод правового регулювання - сукупність прийомів і способів правової дії на суспільні відносини .

Предмет правового регулювання - сукупність якісно однорідних суспільних відносин, врегульованих правовими нормами . Предмет правового регулювання вказує, на яку групу суспільних відносин направлений вплив норм права.

Предмет правового регулювання є умовним виділенням певного відособленого кола (сукупності) суспільних відносин, які володіють єдиною якістю. Це дозволяє узагальнити норми права, які регулюють коло (сукупність) суспільних відносин, в таку нормативну спільність як галузь права.

Наприклад, предметом екологічного права є відокремлена група суспільних відносин по раціональному використанню природних ресурсів і охороні навколишнього середовища.

Кожна галузь права має свою, відносно відокремлену, сферу регулювання.

Відмежування предмету правового регулювання однієї галузі від іншої здійснюється на основі виявлення якісної однорідності його елементів:

- суб'єктів

- об'єктів

- змісту

- динамічних чинників.

Наприклад, в трудових суспільних відносинах суб'єктами виступають робітники і службовці, об'єктом - предмети праці, змістом - трудова діяльність, динамічними чинниками - потреби, що змінюються, в робочій силі. Інший склад елементів мають майнові відносини, управлінські і т.д.

Предмет правового регулювання звичайно розглядають як визначальний критерій системи права. Він - головна, об'єктивна підстава для поділу правових норм по галузях права. Його доповнює метод правового регулювання.

Кожна галузь права має свій специфічний метод правового впливу на суспільні відносини. Метод правового регулювання багато в чому орієнтований на способи правового регулювання: дозволи, зобов'язання, заборони.

Загальними є два методи правового регулювання:

імперативний (владно-авторитарний, директивний), - строго-обов'язковий, побудований на засадах влади і підкорення, на відносинах субординації (метод «вертикалі»). Він передбачає заборони, обов'язки, покарання.

диспозитивний, - автономний, побудований на засадах автономії, юридичної рівності суб'єктів, угоди сторін, їх непідлеглості між собою (метод «горизонталі») - він передбачає дозволи.

Так, метод владних розпоряджень характерний, як правило, для адміністративного права. Метод рівності сторін і вільного волевиявлення (дозволи) - для цивільного права. Метод справедливої винагороди - для трудового права. Метод заборони (заборона недозволених дій) - для кримінального права. Метод дозволу - для підприємницького права і т.д.


1156234669101687.html
1156272963997867.html
    PR.RU™