Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

Облік основних фондів здійснюється у натуральному та вартісному вираженні(рис. 6.3).

Оцінка основних фондів – це грошовий вираз їхньої вартості.

Оцінку основних фондів здійснюють залежно від:

- Моменту проведення оцінки;

- Стану основних фондів.

Основні види вартостей основних фондів представлені на рис. 6.4.


Рис. 6.3. Облік основних фондів


Рис. 6.4. Види вартості основних фондів

Розрахунок деяких видів вартостей основних фондів:

1. Первісна вартість основних виробничих фондів (ОФперв) – це фактична вартість основних фондів на момент введення в дію чи придбання:

ОФперв = Впридб + Вдоставки + Вмонтажу + Він (6.1)

де, Впридб – ціна придбання устаткування, грн;

Вдоставки – транспортні витрати на його доставку, грн.;

Вмонтажу – витрати, пов’язані з монтажем устаткування, грн.;

Він – інші витрати, пов’язані з введенням основних фондів у дію, грн.

2. Балансова вартість основних виробничих фондів (ОФбал) – це вартість основних фондів на початок розрахункового періоду, зазвичай року:

ОФбал = ОФп.р. + ОФвв + Вк + Врек – ОФвиб – А (6.2)

де, ОФп.р. – балансова вартість основних фондів на початок року, що передує звітному року, грн.;

ОФвв – витрати на придбання нових основних фондів, грн.;

Вк – вартість капітального ремонту, грн.;

Врек – витрати на реконструкцію, грн.;

ОФвиб – вартість виведених з експлуатації основних фондів упродовж року, що передував звітному, грн.;

А – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звітному (сума зносу), грн.

3. Відновлена вартість основних виробничих фондів(ОФвідн) – це вартість відтворення в сучасних умовах точної копії основних фондів з використанням аналогічних матеріалів та збереження всіх експлуатаційних параметрів:

ОФвідн = ОФперв х І (6.3)

де, І – індекс зростання (зменшення) ціни (показник індексації основних фондів).

4. Залишкова вартість основних виробничих фондів (ОФзал) – це реальна вартість основних фондів ще не перенесена на вартість виготовленої продукції:ОФзал = ОФперв – А (6.4)

5. Середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОФс.р.) – це вартість основних фондів, яка враховує фактичний час їхнього функціонування протягом року:

ОФс.р. = ОФп.р. + ОФвв х Твв/12 – Офвиб х Твв/12 (6.5)

де, Твв – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують основні фонди;

Твиб – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.


1150602153848282.html
1150680402996272.html
    PR.RU™