Зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам». 2 страница


Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, можуть бути:

• фінансові труднощі позичальника;

• порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати процентів або основної суми боргу);

• висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;

• надання банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов’язаних з фінансовими труднощами позичальника, які банк не розглядав за інших умов;

• зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Наявна інформація про зменшення попередньо оцінених майбутніх грошових пото- ків для групи фінансових активів з часу первісного їх визнання (хоча це зменшення не може бути ідентифіковано з окремим фінансовим активом у групі) уключає таке:

• негативні зміни платіжного статусу позичальника в групі;

• зміни економічних умов, що впливають на виконання зобов’язань за активами в цій групі.

Сума резерву за наданими банком кредитами визначається як різниця між балансо- вою вартістю наданого кредиту та теперішньою вартістю оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка.

Банк спочатку визначає наявність об’єктивних доказів зменшення корисності окре- мо для кожного фінансового активу, що оцінюється на індивідуальній основі.

Банк уключає фінансовий актив до групи фінансових активів з подібними характе- ристиками кредитного ризику й оцінює його на портфельній основі, якщо немає доказів зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості).

Не включаються до портфельної оцінки на зменшення корисності фінансові акти- ви, які окремо оцінюють на зменшення корисності (індивідуальна основа) і за якими визнаються збитки від зменшення корисності.

Банк здійснює портфельну оцінку майбутніх грошових потоків у групі фінансових активів з метою визначення зменшення корисності на основі досвіду фактичних збит- ків за минулий період для активів з характеристикою кредитних ризиків, подібною до характеристики цієї групи.

Банки виключають з оцінки на портфельній основі окремі фінансові активи, за якими визнаються збитки від зменшення корисності, і в подальшому оцінюють їх на індивіду- альній основі.

Облік спеціальних резервів за наданими банком кредитами клієнтам здійснюється за контрактивними рахунками 24 розділу групи 240 «Резерви під заборгованість за кре- дитами, що надані клієнтам» а саме:

• 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі».За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

• 2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі».За

кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.


За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів.

Витрати банку на формування спеціальних резервів за наданими кредитами обліко- вуються за рахунком 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими креди1 тами клієнтам».

Операції з формування (збільшення) резерву за наданими кредитами в національній валюті супроводжуються такою бухгалтерською проводкою:

Дт 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам» Кт 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній ос- нові», або

2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі». Формування (збільшення) резервів в іноземній валюті здійснюється за кожною ва- лютою окремо з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на день про-

ведення операції. При цьому виконуються такі бухгалтерські записи:

1) Дт 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

2) Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі», або

2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі». Сформовані банком спеціальні резерви в іноземній валюті підлягають переоцінці в разі зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют з відображенням результату пе- реоцінки за балансовим рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами».

Банк сторнує попередньо визнаний збиток від зменшення корисності, якщо в на- ступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується, що об’єктивно пов’язано з подією, яка відбувалася після визнання зменшення корисності (наприклад, покращення кредитного рейтингу боржника).

У разі сторнування (зменшення) розрахункового розміру спеціальних резервів, сфор- мованих в національній валюті, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній ос- нові», або

2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі» Кт 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам».

Сторнування (зменшення) розрахункового розміру спеціальних резервів, сформованих в іноземній валюті, за наявності інформації щодо офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату формування (коригування) резерву супроводжується такими бухгалтерсь- кими проводками:

1) Дт 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі», або

2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній ос- нові» — за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату коригування

Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

2) Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієн- там» — за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату формування резерву


Дт або Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими метала- ми» — на суму різниці між сумою резерву за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату формування резерву і сумою резерву за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату коригування.

У випадку відсутності інформації щодо офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату формування (коригування) резерву банк сторнує раніше сформований резерв і здійснює бухгалтерські проводки з формування резерву на відповідну суму.

Списання безнадійної заборгованості за кредитом за рахунок спеціального резерву відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі» Кт Рахунки з обліку простроченої заборгованості за кредитами 2067, 2077, 2087,

2107,2117, 2127, 2137,2207, 2237.

Банк обліковує списану за рахунок спеціальних резервів безнадійну заборгованість за наданим кредитом за позабалансовими рахунками до визначеного обліковою політикою банку часу з урахуванням вимог законодавства України щодо відшкодування збитків. У цьому разі здійснюється така проводка:

Дт 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями» Кт 9910 «Контррахунок».

Часткове або повне погашення позичальником раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості за кредитом супроводжується такими бухгалтерськими записами:

а) якщо безнадійну заборгованість за кредитом було списано за рахунок резерву в по- точному році:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500,

2600, 2605, 2620, 2625 та інші)

Кт 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»;

б) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок резерву в минулому році:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500,

2600, 2605, 2620, 2625 та інші)

Кт 6712 «Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам».

Одночасно на суму отриманого платежу здійснюється проводка: Дт 9910 «Контррахунок»

Кт 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями».

5.8. Особливості обліку окремих кредитних операцій

5.8.1. Облік кредитних ліній

Кредитна лінія —вид кредиту, що передбачає можливість поетапного використання кредитних коштів у межах встановленого ліміту (максимальної заборгованості).

Залежно від періоду, на який відкривається кредитна лінія, вона може бути корот- костроковою (до 1 року) або довгостроковою (понад 1 рік). Короткострокові кредитні


лінії відкриваються для фінансування поточних потреб, які виникають у позичальника, а довгострокові — для формування основних фондів, оплати устаткування, фінансу- вання капітальних вкладень, реконструкції і модернізації виробництва, капітального будівництва тощо.

Кредитна лінія може бути відкрита як в одній валюті, так і в декількох валютах. Мультивалютна кредитна лінія дозволяє підприємству, якому необхідні кредитні кош- ти в різних валютах, користуватися кількома видами валют у рамках однієї кредитної лінії. При цьому між банком і клієнтом укладається тільки один кредитний договір, що дозволяє оптимізувати документообіг і витрати на оформлення забезпечення по креди- тах у різних валютах.

Залежно від режиму використання кредитних коштів, кредитні лінії поділяються на відновлювальні та невідновлювальні. Відновлювальна кредитна лінія, на відміну від невідновлювальної, дозволяє позичальнику при погашенні кредиту чи його частини повторно одержати кредит у рамках встановленого ліміту.

На дату укладення договору про кредитну лінію банк визнає суму, зазначену в договорі, як зобов’язання з кредитування за рахунком 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам», що супроводжується проводкою:

Дт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам» Кт 9900 «Контррахунок».

Використання клієнтом кредитної лінії відображається в обліку за відповідними ба- лансовими рахунками з обліку наданих кредитів.

Одночасно на суму наданого кредиту зменшується зобов’язання з кредитування, що відображається такою проводкою:

Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».

Зобов’язання з кредитування банк визнає за позабалансовими рахунками до часу його погашення або закінчення строку виконання.

Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за кредитними лі- ніями здійснюється аналогічно до обліку кредитів, наданих в поточну чи інвестиційну діяльність.

5.8.2. Облік кредитів овердрафт

Овердрафт— це короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку в банку в межах встановленого ліміту.

Ліміт овердрафту визначається на підставі даних про фінансовий стан клієнта і залежить від обсягу та динаміки надходжень на його поточний рахунок. Кредит овердрафт та нарахова- ні за ним відсотки погашаються автоматично при поступленні коштів на рахунок клієнта.

На дату укладення договору, відповідно до якого передбачається надання кредиту овердрафт, банк відображає в обліку зобов’язання з кредитування такою бухгалтерсь- кою проводкою:

Дт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам» Кт 9900 «Контррахунок».


Суми наданих кредитів овердрафт відображаються в бухгалтерському обліку за дебе- том поточних рахунків клієнтів, а саме:

• 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»;

• 2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з викорис- танням платіжних карток»;

• 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»;

• 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням пла- тіжних карток»;

• 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»;

• 2655 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток».

У результаті надання кредиту овердрафт виникає дебетовий залишок на поточному рахунку клієнта і здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дт Поточні рахунки клієнтів (2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655)

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500, 2600,

2605, 2620, 2625 та інші).

Сума зобов’язання з кредитування, що обліковується за рахунком 9129 «Інші зобо- в’язання з кредитування, які надані клієнтам», зменшується на суму наданого кредиту овердрафт, що супроводжується проводкою:

Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».

Нарахування і сплата відсотків за кредитами овердрафт відображається в бухгалтер- ському обліку такими проводками:

• за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання:

Дт 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господа- рювання»

Кт 6020 «Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господа- рювання»;

• за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам:

Дт 2627 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам» Кт 6040 «Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам». Несплачена позичальником у визначений договором строк заборгованість за нара-

хованими процентами за кредитом овердрафт наступного робочого дня відображається за відповідним рахунком з обліку прострочених нарахованих доходів. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

• за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання:

Дт 2069 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кт 2607 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господа- рювання»;

• за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам:

Дт 2209 «Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що нада- ні фізичним особам»


Кт 2627 «Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам». Якщо суму кредиту овердрафт не погашено у визначений договором строк, то дебето- вий залишок за рахунком клієнта перераховується на рахунок з обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, що супроводжується такими бухгалтерськи- ми записами:

• за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання:

Дт 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання», або

2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з ви- користанням платіжних карток»;

• за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам:

Дт 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам»

Кт 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», або

2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток».

У випадку погашення простроченої заборгованості за кредитом виконується така бухгалтерська проводка:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500, 2600,

2605, 2620, 2625 та інші)

Кт 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», або

2207 «Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам».

Приклад 5.3.

5.03.2009 р. банк уклав з своїм клієнтом підприємством «Балта» договір про надання кредиту овердрафт на суму до 50000 грн. Максимальний термін користування коштами за овердрафтом становить 60 днів. Кредит надається без застави. Процентна ставка за користування овердрафтом становить 25 % річних. Метод обчислення кількості днів при визначенні суми процентів: факт/факт.

18.03.2009 р. підприємство «Балта» подало в банк платіжне доручення на перерахуван% ня 35000 грн. фірмі, яка обслуговується в іншому банку. При цьому на поточному рахунку підприємства «Балта» було лише 20000 грн.

31.03.2009 р. на користь підприємства «Балта» поступили кошти у сумі 28000 грн. від фірми «Акорд», яка має рахунок в Укрсоцбанку. За рахунок коштів, що поступили, банк погасив заборгованість підприємства «Балта» за кредитом овердрафт та нарахо% вані відсотки.

Зазначені операції за кредитом овердрафт супроводжуються такими бухгалтерськими записами:

• укладення договору про надання кредиту овердрафт 5. 03. 2009 р: Дт 9129 50 000 грн.

Кт 9900 50 000 грн.


• перерахування банком на основі платіжного доручення 35 000 грн. з поточного рахунку клі%

єнта в інший банк:

Дт 2600 35 000 грн. Кт 1200 35 000 грн.

Сума наданого кредиту овердрафт становить 15 000 грн. (35000 — 20 000), на які змен%

шується зобов’язання з кредитування, що супроводжується такою проводкою: Дт 9900 15 000 грн.

Кт 9129 15 000 грн.

Нарахування банком процентних доходів за кредитом овердрафт 31.03.2009 р. у сумі

133, 56 грн. (15000 грн. х 0,25/365 дн. х 13 дн.) відображається проводкою: Дт 2607 133,56 грн.

Кт 6020 133, 56 грн.

При поступленні коштів на рахунок клієнта 31.03.2009 р. та погашенні заборгованості за кредитом овердрафт і нарахованими відсотками виконуються такі проводки:

1) Дт 1200 28000 грн.

Кт 2600 28000 грн.

2) Дт 2600 133,56 грн.

Кт 2607 133,56 грн.

На кінець дня 31.03.2009 р. залишок коштів на рахунку підприємства «Балта» стано%

витиме 12866, 44 грн. (28000 –15000 –133, 56).

5.8.3. Облік факторингових операцій

Факторинг— це придбання банком (чи фактор-фірмою) права вимоги щодо виплат за фінансовими зобов’язаннями, що виникли між контрагентами в процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У банківській факторинговій операції беруть участь 3 сторони:

• дебітор — покупець товарів чи послуг клієнта банку;

• клієнт, який продає банку свою дебіторську заборгованість;

• банк — фактор (банк, який купує дебіторську заборгованість клієнта).

Взаємовідносини між банком-фактором та клієнтом-постачальником регулюються угодою про факторингове обслуговування. Учасники, зміст та послідовність здійснення факторингових операцій зображено на рис. 5.1.

1. Постачальник здійснює відправлення товарів (виконання робіт чи надання послуг)

на умовах відстрочення платежу.

2. Постачальник подає банку-фактору відповідні документи, що підтверджують про- даж товарів (виконання робіт, послуг) та переуступає банку право грошової вимоги до покупця за поставлений товар (виконанні роботи, послуги).

3. Банк-фактор виплачує постачальнику кошти, як правило, 80—95 % від вартості про- даних товарів (виконаних робіт, послуг).

4. Покупець при настанні терміну платежу здійснює оплату на користь банку-фактора.

5. Банк-фактор перераховує постачальнику різницю між сумою відступленої вимоги та наданим фінансуванням з врахуванням процентів та комісій.


1

Постачальник Покупець

2 3 5 4

Банк - фактор

Рис. 5.1. Схема здійснення факторингової операції

На дату укладення факторингової угоди, сума, яку банк-фактор зобов’язується сплатити клієнту, відображається на позабалансовому рахунку 9129 «Інші зобов’язання з кредиту- вання, які надані клієнтам». При цьому виконується така бухгалтерська проводка:

Дт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам» Кт 9900 «Контррахунок».

Отримані банком відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковуються за номінальною вартістю за рахунком 9800 «Розрахункові докуy менти за факторинговими операціями». За дебетом цього рахунку проводяться суми номі- нальної вартості платіжних документів, які підлягають оплаті. За кредитом рахунку списуються суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі спи- сання заборгованості.

Отримання документів від клієнта за факторинговою угодою супроводжується проводкою:

Дт 9800 «Розрахункові документи за факторинговими операціями» Кт 9910 «Контррахунок».

Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) такими бухгал- терськими проводками:

Дт 2030 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання» Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

У разі утримання банком авансом процентних або комісійних доходів за факторин- говою операцією виконується проводка:

Дт 2030 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання» Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кт 2036 «Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єк- тами господарювання» — на суму утриманих банком авансом процентів або комісійних.

Одночасно на суму сплачених клієнту коштів відображається зменшення зобов’я- зання банку за факторинговою операцією, що супроводжується проводкою:

Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».

Доходи банку від проведення факторингових операцій складаються з комісійної ви- нагороди (у відсотках до суми дебіторської заборгованості), процентів за кредит та пені при затримці оплати боргових вимог дебітором.


Нарахування процентних доходів відображається в обліку такими проводками:

Дт 2038 «Нараховані доходи за вимогами що придбані за операціми факторингу із суб’єктами господарювання»

Кт 6023 «Процентні доходи за операціями факторингу із суб’єктами господарювання».

Отримані від боржника кошти банк-фактор спрямовує на погашення заборгованос- ті за кредитом, процентами та комісіями. У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами банк (фактор) повертає клієнту різницю, якщо інше не встановлено договором факторингу. При цьому здійснюються такі бух- галтерські проводки:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1200, 1500, 2600, 2605) — на суму, що надійшла від боржника

Кт 2030 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарюван- ня» — на суму кредиту

Кт 2038 «Нараховані доходи за вимогами що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання» — на суму нарахованих доходів за операцією

Кт 6111 Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів — на суму комісійних доходів

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — на суму перевищення надхо- джень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.

Одночасно банк — фактор здійснює списання з позабалансових рахунків оплачених боржником розрахункових документів за факторинговими операціями, що супрово- джується такою бухгалтерською проводкою:

Дт 9910 «Контррахунок»

Кт 9800 «Розрахункові документи за факторинговими операціями».

У разі часткового погашення боржником заборгованості банк робить відмітку про дату та суму частково погашених зобов’язань на зворотному боці відповідного платіж- ного документа.

Якщо за умовами договору сплата коштів за боргом здійснюється безпосередньо бо- ржником на рахунок клієнта, то після отримання платежу клієнт здійснює розрахунок з банком — фактором. У цьому разі в обліку фактора (банку) виконуються такі бухгал- терські проводки:

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кт 2030 «Вимоги, що придбані за операціми факторингу із суб’єктами господарюван- ня» — на суму кредиту

Кт 2038 «Нараховані доходи за вимогами що придбані за операціми факторингу із суб’єктами господарювання» — на суму нарахованих доходів

Кт 6111 «Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів» — на суму комісій- них доходів.

Виникнення простроченої заборгованості за факторинговою операцією відобража- ється в бухгалтерському обліку банку такою проводкою:

Дт 2037 «Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціми факто- рингу із суб’єктами господарювання»

Кт 2030 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарю- вання».


Не сплачена позичальником у визначений договором строк заборгованість за нара- хованими процентними доходами за факторинговою операцією наступного робочого дня відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт 2039 «Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціми фак- торингу із суб’єктами господарювання»

Кт 2038 «Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання».

У випадку погашення простроченої заборгованості виконуються такі бухгалтерські проводки:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1200, 1500, 2600, 2605) — на суму, що надійшла від боржника

Кт 2037 «Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціми факторин- гу із суб’єктами господарювання» — на суму кредиту

Кт 2039 «Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціми фак- торингу із суб’єктами господарювання» — на суму нарахованих доходів.

У разі визнання банком заборгованості за факторинговою операцією безнадійною щодо отримання, така заборгованість списується за рахунок спеціальних резервів.

5.8.4. Облік кредитів, наданих суб’єктам господарювання за операціями репо

Операція репо— операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї із сторін, за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція репо — це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення.

Розрізняють два типи операцій репо:

• операція прямого репо — продаж цінних паперів банку з умовою їх викупу в покупця;

• операція зворотного репо — купівля банком цінних паперів з умовою їх подальшого про- дажу продавцю.

Банк відображає в бухгалтерському обліку операцію зворотного репо як наданий кредит під заставу цінних паперів залежно від умов, згідно з якими здійснюється пере- давання (продаж) цінних паперів і виконання зобов’язань сторонами договору.

Зобов’язання з надання коштів за операцією репо відображається за позабалансовим рахунком 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам». При цьому виконується така бухгалтерська проводка:

Дт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам» Кт 9900 «Контррахунок».

Надання кредиту суб’єкту господарювання за операцією репо відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт 2010 «Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання» Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».


На суму наданих коштів за операцією репо зменшується зобов’язання банку з кре- дитування, що супроводжується проводкою:

Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».

Банк-покупець (кредитор) відображає в бухгалтерському обліку цінні папери, що придбані за операцією репо, як отриману заставу такою бухгалтерською проводкою:

Дт 9500 «Отримана застава» Кт 9900 «Контррахунок».

Нарахування процентних доходів за наданими кредитами за операціями репо супро- воджується такою проводкою:

Дт 2018 «Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам гос- подарювання»

Кт 6021 «Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам гос- подарювання».

Зворотний продаж цінних паперів банком-покупцем (кредитором) відображається такими бухгалтерськими проводками:

• на суму погашення заборгованості за кредитом і нарахованими доходами за операцією репо: Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1200, 1500, 2600, 2605) Кт 2010 «Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»

Кт 2018 «Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання»;

• на суму цінних паперів, що придбані за операцією репо: Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9500 «Отримана застава».

У разі неповернення позичальником коштів за операцією репо, банк-покупець (кре- дитор) списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків і одночасно відображає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю, що супроводжується такими бухгалтерськи- ми проводками:


1149784358584681.html
1149871991088325.html
    PR.RU™